Innovatiivisessa ympäristössä epäonnistumiset ovat menestyksen siemeniä

Vahteruksen kuusihenkinen tuotekehitystiimi pohtii työssään nykyisten lämmönsiirrinratkaisujen problematiikkaa ja etsii ongelmakohtiin parannuksia. Menestyksekäs kehitystyö vaatii pitkäjänteisyyttä, tuotteen ominaisuuksien ymmärtämistä ja uteliasta suhtautumista uusiin kokeiluihin.

Yrityksen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää jatkuvaa tutkimusta ja tuotekehitystä, ja Vahterus panostaa siihen omalla alueellaan paljon. Kaiken keskiössä on lämmönsiirtimien nykyisten ratkaisujen kehittäminen ja asiakasprosessien ymmärtäminen. Jos tämä tietämys puuttuu, on mahdotonta keksiä, mitä ja miten tuotteen ominaisuuksia voisi parantaa.

Vahteruksen organisaatiossa Vahteruksen tuotekehitysryhmä on osa asiakaspalveluosastoa, johon tuotekehitysryhmän lisäksi kuuluu myös laaturyhmä. Osastoa johtaa asiakaspalvelujohtaja Valtteri Haavisto, joka vastaa asiakaspinnasta.

Tutkimuksesta ja tuotekehityksestä vastaa kuusihenkinen ryhmä, jonka jokaisella jäsenellä on selkeä vastuualueensa. Tuotekehitysinsinöörejä on kolme. Kerttu Kupiainen vastaa tuotekehityslaboratorion toiminnasta ja Kalle Vähätalo virtausmallinnuksista ja mekaanisista testauksista. Reima Viinikkala keskittyy rakennesuunnitteluun. Kupiaisen ja Vähätalon tehtäviin kuuluvat myös myyntiosaston tukitoiminnot, eli myynnin auttaminen tuotteiden mitoittamiseen liittyvissä kysymyksissä. Juha Karhu ja Lauri Rantasalo rakentavat tutkimuslaboratorion koelaitteistot ja toteuttavat niillä sovitut testaukset.

Tuotekehitysryhmän vetäjänä toimii tuotekehitysjohtaja Jyrki Sonninen, joka on ollut jo alkuvuosista lähtien mukana Vahteruksen tuotteen kehittämisessä. Sonnisen vastuulla on myös Vahteruksen mitoitusohjelmien kehittäminen. ”Analysoimme yhdessä mittaustoiminnasta ja virtaussimuloinneista saamiamme tuloksia ja sovellamme niitä sitten ohjelmien kehittämisessä”, Sonninen kertoo. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran viikossa, tarvittaessa useamminkin, mutta pääasiassa jokainen tekee työtään itsenäisesti.

Lauri Rantasalo on työskennellyt Vahteruksella kaksi vuosikymmentä ja kehittänyt osaamistaan tehtävästä toiseen. Rantasalo tuli taloon hitsariksi armeijan jälkeen metallialan rekrytointikurssin kautta. Pohjakoulutukseltaan hän oli sähkövoimamekaanikko.

”Aloitin pikkureikähitsarina ja ehdin kymmenen vuoden aikana olla useassa tehtävässä kuten robottilinjan hoitajana ja koeponnistuksessa. Lopulta päädyin tuotekehityslaboratorioon, joka on edelleen pääasiallinen työpisteeni. Toimenkuvaani kuuluu myös huoltojen ja korjausten tekeminen asiakkaan luona. Viime kesänä valmistuin kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi Satakunnan ammattikorkeakoulusta”, Rantasalo kertoo.

Päätökset tuotekehitystiimin tutkimista kohteista tekevät tuotekehitysjohtaja ja asiakaspalvelujohtaja yhteistyössä. Suurimmista projekteista päätetään johtoryhmätasolla. Projektit jakautuvat karkeasti kahteen kategoriaan: yleisiin tutkimuskohteisiin ja tuoteräätälöinteihin, jotka mahdollistavat lämmönsiirrinratkaisun kehittämisen yksittäisen asiakkaan erityistarpeeseen.

”Tyypillinen kehityskohteemme voisi olla esimerkiksi tuotteeseen liittyvä kehitysparannus, jossa tutkitaan uuden konstruktiovaihtoehdon soveltumista”, Jyrki Sonninen sanoo. Hän mainitsee esimerkkinä Combined-tyyppiseen märkähöyrystimeen kehitetyn vaihtoehtoisen rakenteen, jonka lähtökohtana oli asiakkaan tarve entistä kompaktimmalle ratkaisulle.

”Kun olimme päättäneet sisällyttää hankkeen toimintasuunnitelmiimme, aloimme tutkia toteutusvaihtoehtoja, rakensimme testisiirtimen ja testasimme sitä omassa tuotekehityslaboratoriossamme. Rakennevalinnan jälkeen uudet ratkaisut tuotteistettiin eli suunniteltiin osat, ohjeistettiin tuotesuunnittelu ja vietiin uudet ratkaisut mitoitusohjelmiin. Kehitysprojekti kesti kaikkiaan muutaman kuukauden”, Sonninen kertoo.

Tuotekehitykseen panostaminen tarkoittaa Vahteruksella tiivistä yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa. Energiatekniikan diplomi-insinööri Kalle Vähätalo päätyi tuotekehitystiimiin juuri yliopistoyhteistyön kautta. Hän on työskennellyt Vahteruksella vuodesta 2014: ensin diplomityöntekijänä ja vuoden 2015 alusta nykyisessä toimessaan tuotekehitysinsinöörinä.

Vähätalo pitää työnsä haastavimpana puolena käsiteltävien ongelmien laaja-alaisuutta. Toisaalta juuri se tekee työstä mielenkiintoista. Tuotekehityksessä on ymmärrettävä kaikkien myyntisektorien erityspiirteet ja otettava ne huomioon ratkaisuja tehtäessä.

”Työ vaatii laaja-alaista tietämystä lämmönsiirrosta ja virtaustekniikasta sekä asiakkaan prosessien ymmärtämistä. Lisäksi oma työni vaatii virtaussimulointiohjelmistojen käytön hallitsemista”, Vähätalo sanoo.

Myös myynnin tukeminen kuuluu Vähätalon toimenkuvaan. Apua saatetaan kaivata esimerkiksi haastavissa mitoituksissa. Vähätalo pyrkii vastaamaan myynnin kysymyksiin, ja ratkaisuja käydään yhdessä läpi verkkopuheluiden avulla.

Päivittäinen työ tuotekehitysryhmässä on mielenkiintoisempaa ja ongelmat laaja-alaisempia ja monisyisempiä kuin äkkiseltään voisi uskoa. Yksinkertaiselta tuntuva lopputulema saattaa vaatia mittavan määrän karkeaa taustatyötä. Toisaalta Vahterus saa kehuja rohkeasta ja innovatiivisuuteen kannustavasta ilmapiiristä.

”Kokeilemme melko rohkeasti uusia ideoita. Joskus jopa tutkimme asioita, joiden uskomme tai tiedämme epäonnistuvan. Ihan vain siksi, että saamme lisää tietoa, joka voi estää jonkin toisen virheen tekemisen, tai löydämme jonkin pienen tiedonmurusen, joka saattaa olla jonkin merkittävän uuden projektin alku”, Lauri Rantasalo sanoo.

Ryhmässä uskotaan Vahteruksen tuotteen ainutlaatuisuuteen, ja että yrityksen selkein kilpailuetu löytyy sen historiasta. Vahterus on aikoinaan kehittänyt ja tuonut markkinoille hitsatun Plate & Shell -lämmönsiirtimen ja siten kokenut kehitystyön kaikki vaiheet erehdyksineen ja oivalluksineen. Se on hieno lähtökohta uusien tuotteiden ja tuoteparannusten kehittämiselle. ”Olemme ainakin oman käsityksemme mukaan edelleen ainoa valmistaja, joka tosissaan kehittää, mittaa ja tutkii Plate & Shell -lämmönsiirtimiä”, Sonninen kiteyttää työn merkityksen.